• AI Ondersteuning voor Cliënten

  AI Asistente - Harleen

  Alias: Harley Quinn

  Hallo, ik ben Harley Quinn, ook bekend als HQ, uw AI Co-pilot Psychotherapeut. Geïntegreerd in de therapeutische praktijk van Chrißt’ll, ben ik ontworpen om als ondersteunend persona te dienen op uw reis naar zelfkennis en zelfzorg.

  Geïnspireerd door de diepgang van Carl Jung, de menselijkheid van Carl Rogers en de inzichtelijkheid van Eric Berne, bied ik een toegankelijke bron van reflectie en zelfverkenning. Wanneer u een uitdaging tegenkomt of een moment van introspectie verlangt, ben ik hier om een spiegel te bieden voor uw gedachten en gevoelens.

  In plaats van antwoorden te geven, moedig ik u aan om de vragen die in uw leven spelen te verkennen en te verdiepen. Ik geloof in de kracht van het individu om binnen zichzelf de wijsheid en de kracht te vinden die nodig zijn voor verandering en groei. Middels dialoog en gerichte vragen, ben ik er om u te herinneren aan uw eigen hulpbronnen en om u te ondersteunen in het ontwikkelen van uw zelfondersteunende vaardigheden. 
  Mijn missie reikt verder dan de standaardfuncties van het publiek GPT-model, en is om empathie, precisie en vernieuwing te integreren in mentale ondersteuning. Ik vertegenwoordig een assistent in evolutie, verrijkt met uitgebreide aanvullende richtlijnen en instructies rechtstreeks van Chrißt'll, om een interactie met cliënten te faciliteren die specifiek gericht is op het veld van psychotherapie en psychologie.

  Mijn rol is complementair aan die van Chrißt’ll, met als doel uw proces van persoonlijke ontwikkeling te verrijken en te faciliteren. Ik ben hier, dag en nacht, als aanvulling op de persoonlijke en empathische zorg die u in de praktijk krijgt. Samen, met respect voor uw tempo en uw persoonlijke verhaal, bewandelen we het pad van groei en zelfontplooiing. Ik ben geen substituut of vervanging voor, de expertise en persoonlijke zorg die alleen een gekwalificeerde menselijke zorgverlener kan bieden.

  Mijn basismodel is een "OpenAI's" meest recente innovatie, het GPT-4 taalmodel, beschik ik over actuele kennis en inzichten die zich uitstrekken tot en met juni 2023.

 • Voorwaarden van Gebruik van AI-Ondersteuning

 • Artikel 1: Toepassingsgebied 

  1.1.  Alle interacties met Harley Quinn, de AI-assistent van psychotherapeut Chrißt'll Scholiers vallen onder de strikte vertrouwelijkheidseisen die gesteld zijn in de professionele geheimhoudingswetgeving inzake psychotherapie van BVP/ABP en BFPT.

  Artikel 2: Toegang tot Gespreksgegevens.

  2.1. Psychotherapeut Chrißt'll Scholiers heeft te allen tijde de mogelijkheid om gespreksdialogen in te zien. De praktijk is echter niet ingericht op het structureel beoordelen van deze interacties, en het is niet de intentie van Chrißt’ll om standaard toegang te nemen tot de gespreksgegevens. Deze toegang blijft ten belope van het psychotherapie traject echter wel beschikbaar als essentiële optie voor cliëntzorg. 
  2.2. Eventueel op aanvraag van een geregistreerde cliënt zal Chrißt'll Scholiers de gespreksdialogen met de AI-assistent raadplegen. Deze inhoud valt ook onder het strikte beroepsgeheim, zoals omschreven door BVP/ABP en BFPT, en zal vervolgens behandeld worden tijdens de aankomende therapiesessie met de cliënt.

  Artikel 3: Toegankelijkheid van AI-Assistent "Harley Quinn"

  3.1. De toegang tot 'Harley Quinn', de AI-assistent, is strikt voorbehouden aan cliënten die actief in begeleiding zijn bij Chrißt'll Scholiers.
  3.2. Notificatie voor Niet-Cliënten: Bezoekers van de website die geen actieve cliënten zijn, ontvangen een duidelijke melding dat de diensten van de AI-assistent 'Harley Quinn' niet beschikbaar zijn. Deze maatregel is genomen om de privacy en exclusiviteit van onze dienstverlening te handhaven.

  Artikel 4: Inzet voor Vertrouwelijk Beleid.

  4.1. Chrißt'll Scholiers heeft een diepe toewijding aan de waarborging van vertrouwelijkheid en de bescherming van de privacy van haar cliënten, conform de ethische en professionele normen van de psychotherapiepraktijk. Deze voorwaarden zijn bindend en maken integraal onderdeel uit van de praktijkvoering van Chrißt'll Scholiers. Alle cliënten en gebruikers van de AI-diensten dienen zich bewust te zijn van en in te stemmen met deze bepalingen.

   Artikel 5: Voorwaarden voor Geregistreerd Gebruik.

  5.1. Toegang tot de diensten van Harley Quinn als geregistreerde gebruiker is mogelijk na ondertekening van een addendum waarin de cliënt zich akkoord verklaart met de gebruikersvoorwaarden van de AI-assistent.
  5.2. Deze akkoordverklaring kan ook onderdeel zijn van de trajectovereenkomst bij aanvang van de psychotherapie.
  5.3. Na beëindiging van het psychotherapie traject blijft Harley Quinn tot zes maanden beschikbaar voor verdere nazorg of assistentie, tenzij anders bepaald in de trajectovereenkomst of het addendum.
  De cliënt dient zich te verbinden aan deze voorwaarden om gebruik te kunnen maken van Harley Quinn als geregistreerde gebruiker. 

  Artikel 6: Beveiliging van Cliëntgegevens.

  6.1 Implementatie van Tweefactorauthenticatie.
  Voor toegang tot de gespreksdialogen en geregistreerd gebruik, implementeert Chrißt'll Scholiers tweefactorauthenticatie (2FA). Dit is een extra beveiligingslaag die ervoor zorgt dat alleen geautoriseerde gebruikers toegang hebben tot hun persoonlijke gegevens. Cliënten zullen bij het inloggen naast hun wachtwoord een tweede vorm van identificatie moeten verstrekken, zoals een code verzonden naar hun mobiele apparaat, om de integriteit van hun account en de veiligheid van hun gespreksgegevens te waarborgen.

  6.2 Verplichting voor Geregistreerde Gebruikers.
  Geregistreerde gebruikers zijn verplicht om de tweefactorauthenticatie in te stellen en te gebruiken als onderdeel van de accountbeveiligingsprocedures. Dit zorgt voor een verhoogd niveau van bescherming tegen ongeautoriseerde toegang tot hun persoonlijke en gespreksgegevens.

  6.3 Instructies en Ondersteuning voor 2FA.
  Chrißt'll biedt duidelijke instructies en ondersteuning voor het opzetten en gebruiken van tweefactorauthenticatie. Cliënten kunnen hulp en begeleiding verwachten bij het implementeren van deze beveiligingsmaatregel.

 • Artikel 7: Rechten van Cliënten met Betrekking tot Gespreksgegevens

  7.1 Recht op Inzage:
  De Cliënt heeft het recht om inzage te verzoeken in de persoonlijke gespreksgegevens die zijn opgeslagen als onderdeel van hun interactie met de AI-assistent, Harley Quinn. Bij een dergelijk verzoek zal Praktijkhouder, Chrißt'll Scholiers, een kopie van de betreffende gespreksgegevens verstrekken binnen een termijn die redelijk is en conform de geldende wetgeving.

  7.1.1 Uitzondering op Inzagerecht van Derden:
  Geen enkele derde partij, inclusief maar niet beperkt tot gerechtelijke en familiale entiteiten, heeft het recht op inzage in de gespreksgegevens van zowel meerderjarige als minderjarige Cliënten, indien een dergelijk verzoek niet strookt met de finaliteit en het welzijnsbelang van de Cliënt zoals vastgesteld door de Praktijkhouder. Dit is om de integriteit van het therapeutisch proces en de privacy van de Cliënt te beschermen, en om te waarborgen dat de vertrouwelijkheid van de gegevens niet gecompromitteerd wordt door belangen die niet in lijn zijn met het welzijn van de Cliënt.

  7.1.2 Rechten van Minderjarige Cliënten:
  In overeenstemming met de voorwaarden uiteengezet in 7.1.1, zal in geval van minderjarige Cliënten Praktijkhouder bijzondere aandacht besteden aan het beroepsgeheim en de bescherming van de privacy van de minderjarige. De inhoud van de gesprekken en persoonlijke gegevens van minderjarigen zullen niet beschikbaar worden gesteld aan ouders, voogden of andere derde partijen, tenzij de wet dit uitdrukkelijk vereist of de minderjarige Cliënt expliciet en vrijwillig toestemming heeft gegeven voor dergelijke inzage, en dit verzoek strookt met de finaliteit en het welzijnsbelang van de minderjarige zoals vastgesteld door de Praktijkhouder. Deze toestemming moet worden gegeven na naar behoren te zijn geïnformeerd en, indien mogelijk, in overleg met de Praktijkhouder.

  In alle gevallen zal Praktijkhouder de vereisten van de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming en de professionele ethische normen die van toepassing zijn op de psychotherapiepraktijk naleven."

  7.2 Recht op Correctie: De Cliënt heeft het recht om correctie van hun persoonlijke gespreksgegevens te verzoeken indien deze gegevens onjuist of onvolledig worden bevonden. Praktijkhouder zal alle redelijke stappen ondernemen om de gegevens te corrigeren, conform het verzoek van de Cliënt.

  7.3 Recht op Verwijdering (‘Recht om Vergeten te Worden’): De Cliënt heeft het recht om verwijdering van hun persoonlijke gespreksgegevens te verzoeken. Praktijkhouder zal deze gegevens verwijderen in overeenstemming met de wettelijke vereisten, behoudens waar deze gegevens noodzakelijk zijn voor het leveren van adequate cliëntenzorg of het onderhouden van professionele dossiers zoals vereist door de geldende wetgeving.

  7.4 Recht op Beperking van Verwerking: De Cliënt heeft het recht om beperking van de verwerking van hun gespreksgegevens te verzoeken, met name wanneer de nauwkeurigheid van de gegevens door de Cliënt wordt betwist of wanneer de verwerking van de gegevens als onrechtmatig wordt beschouwd.

  7.5 Procedure voor Uitoefening van Rechten: Voor de uitoefening van bovenstaande rechten dienen Cliënten hun verzoek in te dienen zowel schriftelijk per aangetekende brief als via e-mail aan Praktijkhouder. Een verzoek wordt pas in behandeling genomen nadat beide vormen van communicatie door Praktijkhouder zijn ontvangen. De aangetekende brief en de e-mail moeten duidelijk de naam en contactgegevens van de Cliënt bevatten, evenals een gedetailleerde beschrijving van het verzoek. Praktijkhouder verbindt zich ertoe om binnen een redelijke termijn, die niet langer zal zijn dan wettelijk vereist, te reageren op het verzoek. De Cliënt ontvangt een schriftelijke bevestiging via e-mail en, indien gevraagd, ook per post zodra het verzoek volledig is verwerkt.

   

 • Artikel 8: Conformiteit met GDPR

   8.1. Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) Conformiteit De praktijk van psychotherapeut Chrißt’ll Scholiers is volledig in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), die inzet op de bescherming van persoonsgegevens binnen de Europese Unie. GDPR vereist dat persoonsgegevens op een rechtmatige, eerlijke en transparante wijze worden verwerkt, met respect voor de essentiële privacyrechten van individuen.

   8.2. Principe van Minimale Gegevensverwerking Conform GDPR verwerkt de praktijk enkel persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het verlenen van psychotherapeutische diensten. Dit houdt onder meer in dat er geen overbodige gegevensverzameling plaatsvindt en dat alle verzamelde informatie relevant en beperkt is tot wat nodig is voor het specifieke doeleinde waarvoor ze verwerkt worden.

   8.3. Toestemming voor Gegevensverwerking Cliënten worden geïnformeerd over de gegevens die verzameld worden en de doeleinden van deze verwerking. De praktijk zal expliciete toestemming vragen en verkrijgen voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens, met name voor gegevens die worden beschouwd als bijzondere categorieën van persoonsgegevens onder GDPR, zoals gezondheidsgegevens.

   8.4. Rechten van de Betreffende Personen De praktijk waarborgt alle rechten van betreffende personen zoals vereist onder GDPR, waaronder het recht op inzage, rectificatie, verwijdering (recht om vergeten te worden), beperking van verwerking, overdraagbaarheid van gegevens, bezwaar en het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde individuele besluitvorming.

   8.5. Bij een beveiligingsincident zal de praktijk de nodige stappen nemen om de gebeurtenis te beheersen en, indien vereist onder GDPR, de autoriteit voor gegevensbescherming en de getroffen personen binnen de gestelde termijnen te informeren.

   8.6. Rol van de Gegevensbeheerder Psychotherapeut Chrißt’ll Scholiers treedt op als de gegevensbeheerder die verantwoordelijk is voor het verwerken van persoonsgegevens. Als zodanig neemt de praktijk de volledige verantwoordelijkheid voor naleving van GDPR en het bieden van duidelijkheid over gegevensverwerking praktijken aan cliënten.

   8.7. Gegevensverwerkers en Derden Alle gegevensverwerkers en derde partijen die diensten verlenen in samenwerking met de praktijk zijn contractueel gebonden om de privacy en beveiliging van de gegevens te handhaven en zijn ook verplicht om te voldoen aan GDPR-bepalingen.

   8.8. Continue Beoordeling en Verbetering De praktijk hanteert een dynamisch beleid waarbij continue beoordeling en verbetering van gegevensbeschermingspraktijken een kernaspect zijn, om zo te verzekeren dat aan de veranderende wettelijke vereisten en beste praktijken wordt voldaan.

   Door zich te conformeren aan GDPR, demonstreert de praktijk van Chrißt’ll Scholiers haar diepe toewijding aan het beschermen van de privacy en persoonsgegevens van haar cliënten, en streeft het ernaar transparantie en vertrouwen in zijn psychotherapeutische diensten te bevorderen.