• Het gebruik van E.M.D.R. in Therapie en Coaching.

  Je zou graag E.M.D.R. willen leren toepassen tijdens therapie-trajecten, en hiervoor een opleiding willen volgen, maar je hebt niet het vereiste master diploma in de Psychologie en/of een 4 jarig postgraduaat diploma behaald in Psychotherapie. In dat geval wordt u meestal geweerd uit de bestaande E.M.D.R. opleidingen tot “E.M.D.R. Practictioner” die worden georganiseerd vanuit EMDRIA verbonden opleidingscentra.
  Binnen de Belgische geestelijke gezondheidssector is er een grote nood is aan een professionele EMDR opleiding voor een bredere groep van hulpverleners binnen de GGZ. Redenen hiervoor zijn: 

  - Om de wachttijden van de trajecten, waarbinnen deze therapievorm geïndiceerd is, te verkorten.
  - Om een EMDR veilig toe te kunnen (laten) passen binnen een lopend traject bij dezelfde hulpverlener en doorverwijzingen minder nodig zijn.
  - Om ‘kunstmatige’ exclusiviteits- en job-beschermingsbarrières, die niet te verantwoorden zijn in het belang van de cliënt te doorbreken en tegelijkertijd de kwaliteit van de toepassing van EMDR te blijven garanderen onder een bredere groep van psychologische hulpverleners die ‘juist’ gekwalificeerd zijn en met de noodzakelijke psychologische basiskennis en vaardigheden.

  De cursusstructuur omvat 3 modules van elk twee weekenddagen met bijkomend 3 uur individuele supervisie en 9 uur groepssupervisie / practica. De opleiding wordt in de Engelse taal gegeven door Barbara Lerch (Klinisch Psychologe en Sr. Training Instructor (DE, CH & UK) met praktische ondersteuning en assistentie in het Nederlands tijdens de opleiding en (groeps)supervisies door Chrißt’ll Scholiers (gediplomeerd psychotraumatoloog, gecertificeerd door EMDR London en Integratief Psychotherapeut i.o.).

  Deze opleiding zal georganiseerd worden door P&P Consult-NPC en EMDR Trainingscentrum München & Londen waarvan de laatste reeds jaren met success actief is in het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Nederland, en Duitsland.

  Deze opleiding voor voorjaar 2024 is reeds volgeboekt en lopende, ... 

 • Data en Basisstructuur van de opleidingen in 2024

  De Opleiding omvat 3 modules (om het certificaat te behalen) (3 x 2 dagen + 9 u Groepspractica/supervisie  & 3 u Individuele Supervisies)

  Najaar 2024
  - Module 1 – zaterdag 28 en zondag 29 september  – 09.30 tot 17.30 u.
  - Module 2 – zaterdag 26 en zondag 27 oktober – 09.30 tot 17.30 u.
  - Module 3 – zaterdag 23 en zondag 24 november – 09.30 tot 17.30 u.
  - Individuele Supervisie: 3 x 1 uur en Groepssupervisie: 3 x 3 uur.

  Voor de volledige cursus structuur , kosten en inschrijving, kan je surfen naar de website van  https://psycon.be/opleidingen/

  Voor het behalen van het certificaat binnen de theoriemodules is een minimale aanwezigheid van 85% vereist. Indien een kandidaat meer dan 8 uur afwezig blijft, zal de uitreiking van het certificaat worden uitgesteld totdat deze uren ingehaald zijn in een van de toekomstige cyclussen.
  Indien groepssupervisie niet bijgewoond kan worden, dient dit te worden gecompenseerd door extra individuele supervisie-uren op een later moment.

 • Locatie

  De Basismodules gaan door in het "Huis van het Kind"
  Adres: Huis van het Kind - Handelslei 230 -  2980 Zoersel.

  De Groepspractica gaan altijd door in RL (real life). (3 X 3H)
  Adres: PsyChé - Praktijk voor Psychotherapie en Psychotraumatologie (Praktijk Chrißt'll) - Goorboslei 8 pand 12- 2860 Sint Katelijne Waver.

  De totale duur van de EMDR Basisopleiding is 48H. (Exclusief Groepspractica en Individuele Supervisies). De totale duur van de opleiding inclusief supervisies is 60 uur.

 • Data van Groep-Supervisies

  De groepssupervisiesessies worden gehouden in de praktijkruimte van Chrißt'll Scholiers. De groepsgrootte is bewust beperkt tot een minimum van drie en een maximum van zes deelnemers, teneinde een optimale leeromgeving te garanderen. U heeft de mogelijkheid om uit elke module één groepssupervisie te kiezen die het best aansluit bij uw leerbehoeften.

  U ontvangt ongeveer zes weken voor aanvang van de opleiding een e-mail met uw inloggegevens en wachtwoord voor het online reserveringssysteem.

 • Data Groep-Supervisies - Najaar 2024 - EMDR Cyclus 2

  A: 2024 - EMDR Cyclus 2 - Najaar

  09/10/24 18:30 - 21:30 GroepSupervisie EMDR Module 1_1 - Locatie: Sint Katelijne Waver - (Chrißt’ll)
  12/10/24 10:00 - 13:00 GroepSupervisie EMDR Module 1_2 - Locatie: Sint Katelijne Waver - (Chrißt’ll)
  16/10/24 18:30 - 21:30 GroepSupervisie EMDR Module 1_3 - Locatie: Sint Katelijne Waver - (Chrißt’ll)
  19/10/24 09:00 - 12:00 GroepSupervisie EMDR Module 1_4 - Locatie: Zoersel (Annelies)

  30/10/24 18:30 - 21:30 GroepSupervisie EMDR Module 2_1 - Locatie: Sint Katelijne Waver - (Chrißt’ll)
  09/11/24 10:00 - 13:00 GroepSupervisie EMDR Module 2_2 - Locatie: Sint Katelijne Waver - (Chrißt’ll)
  13/11/24 18:30 - 21:30 GroepSupervisie EMDR Module 2_3 - Locatie: Sint Katelijne Waver - (Chrißt’ll)
  16/11/24 09:00 - 12:00 GroepSupervisie EMDR Module 2_4 - Locatie: Zoersel (Annelies)

  30/11/24 10:00 - 13:00 GroepSupervisie EMDR Module 3_1 - Locatie: Sint Katelijne Waver - (Chrißt’ll)
  04/12/24 18:30 - 21:30 GroepSupervisie EMDR Module 3_2 - Locatie: Sint Katelijne Waver - (Chrißt’ll)
  14/12/24 10:00 - 13:00 GroepSupervisie EMDR Module 3_3 - Locatie: Sint Katelijne Waver - (Chrißt’ll)
  18/12/24 18:30 - 21:30 GroepSupervisie EMDR Module 3_4 - Locatie: Sint Katelijne Waver - (Chrißt’ll)

 • Vooropleiding & Voorwaarden

  De toelatingscriteria zijn (A+B): (zie ook naar het overzicht)

  A. Vooropleiding basiscriteria
  - Masteropleiding: klinische psychologie, (klinische) orthopedagogie, geneeskunde, seksuologie, sociale wetenschappen, criminologie of
  - Bacheloropleiding: toegepaste psychologie/psychologisch consulent, sociaal werk, orthopedagogisch consulent, gezinswetenschappen, toegepaste gezondheidswetenschappen, sociale re-adaptatiewetenschappen, (psychiatrische) verpleegkunde of
  - Afgestudeerde psychotherapeuten: die hun opleiding hebben gevolg aan een academie geassocieerd met een Hogeschool of universiteit of ECP houders.
  - Studenten die reeds bezig zijn de 4 jarige opleiding "Postgraduaat" Psychotherapie die hun opleiding volgen aan een academie geassocieerd met een Hogeschool of universiteit. (Studenten binnen de overgangsregeling psychotherapie)
  - Studenten met een andere bachelor of graduaat diploma die zijn ingeschreven op de 4 jarige opleiding "Postgraduaat Psychotherapie" en deze ook volgen aan een academie geassocieerd met een Hogeschool of Universiteit. Voor deze geldt een bijkomend criterium. Zie Schema hieronder voor een volledig overzicht

  B. Actieve praktijkvoering
  - Werkzaam in de geestelijke gezondheidssector: in loondienst of als zelfstandige in hoofd- of bijberoep (minstens 16 u. per week) en/of praktiserende psychotherapeuten (na assessment)
  - Beheersing passieve kennis van de Engelse taal.

 • Accreditatie & Certificering.

  Deze opleiding wordt gecertifieerd door:
  - P&P Consult-NPC.
  - EMDR Center London.
  - Geaccrediteerd door de Belgische Vereniging voor Psychotherapie.
  - Deze opleiding telt mee voor 60 CPD-credits i.k.v.European Certificate of Psychotherapy.

 • Opleidingstaal

  De opleiding wordt gegeven in het "Engels" door Barbara Lerch met Nederlandse ondersteuning door Chrißt'll Scholiers (Co-trainster) waar ik zal instaan voor de Nederlandse ondersteuning, verduidelijking, en oefeningen tijdens de practica. De Individuele en Groepssupervisies gaan door in het Nederlands.

 • Wij leggen nadruk op onze toewijding aan de hoogste standaarden in EMDR-opleiding en -praktijk. In overeenstemming met de richtlijnen van EMDRIA, erkennen we hun leidende rol in het vaststellen van 'best practices'. Ons doel is echter niet alleen het volgen van deze richtlijnen, maar ook het verrijken ervan met onze unieke expertise en inzichten. We zijn voortdurend bezig met het onderzoeken van manieren om EMDR integratief toe te passen binnen verschillende psychotherapeutische stromingen.

  In onze opleiding leggen we, via individuele en groepssupervisies, een sterke focus op de nauwgezette beoefening van protocollen. Daarnaast bieden we uitgebreide psycho-educatie over psychotrauma en EMDR aan onze cliënten, met een sterke focus op stabilisatieprocessen bij complexe PTSS en persoonlijkheidskwesturen.

  Deze opleiding wordt erkend door de Belgische Vereniging voor Psychotherapie (ABP/BVP) en draagt bij aan de CPD-accreditatie voor ECP-gecertificeerde psychotherapeuten, met een erkenning van 60 punten. We hanteren zorgvuldige toelatingscriteria (zie hierboven) om te waarborgen dat alleen gekwalificeerde professionals met een stevige achtergrond in geestelijke gezondheidszorg deelnemen.

  We zijn ons terdege bewust van de vereisten voor Masterdiploma’s in vakgebieden als Geneeskunde, Klinische Psychologie of Klinische Orthopedagogie, zoals voorgeschreven door EMDRIA gelieerde opleidingsinstituten. Toch plaatsen we kritische kanttekeningen bij de strikte noodzaak van deze academische vooropleidingsvereisten. Er groeit een consensus onder een groeiend aantal professionals dat een Masterdiploma als Klinisch psycholoog, Arts, Orthopedagoog geen garantie is voor de bekwaamheid van een EMDR-therapeut/Practitioner. Wij pleiten voor criteria die meer ruimte bieden aan ervaring, kennis en bewezen competenties, in plaats van enkel strikte academische eisen. Ons doel is om EMDR-opleidingen toegankelijker te maken zonder in te leveren op zorgkwaliteit.

  Wij delen echter wel de zorg over de 'wildgroei' aan EMDR-opleidingen en pleiten er ook voor dat een gedegen humane vooropleiding wel noodzakelijk is voor het beoefenen van EMDR. Echter, tot op heden is er geen overtuigend en objectief bewijs geleverd of voorhanden dat stelt dat een masterdiploma, zoals dat door aan EMDRIA gelieerde opleidingsinstituten wordt vereist, 'cruciaal' is om de competentie, kwaliteit en veiligheid in de praktische toepassing van EMDR te waarborgen. Juist door dit gebrek aan objectief bewijs is het criterium van het 'masterdiploma' niet gesteund door gevalideerde  argumentatie die (ontegensprekelijke) autoriteit hieromtrent verleent, maar veeleer een manifestatie van een subjectieve machtsuitoefening.

 • Naar onze mening leidt dit beleid eerder naar een reductionistische, monistische en bijna 'fanstasmatische' overtuiging, waardoor er een dichotomie wordt gecreëerd tussen 'zij die goed zijn' – zij die voldoen aan hun academische standaarden – en 'de anderen die slecht zijn' – zij die dit niet voldoen aan hun academische standaarden, maar dan vaak wel over andere waardevolle kwaliteiten en competenties beschikken.

  Tevens zien we de huidige eis van Masterdiploma’s ook als potentieel bijdragend aan jobbescherming en monopolievorming, wat juridisch gezien zelfs discutabel is, tenzij deze eis objectief en ondubbelzinnig te rechtvaardigen valt. Onze opleiding vereist een minimale vooropleiding van 4 tot 7 jaar in een relevant humaan en psychologisch vakgebied met praktijkervaring, wat een gedegen voorbereiding waarborgt

  Hoewel professionele organisaties zoals EMDRIA de standaarden voor EMDR bevorderen, moet worden benadrukt dat dit niet gelijkstaat aan wettelijke bescherming. EMDR-therapie is wettelijk niet beschermd en kan,- in theorie,- door elke therapeut worden aangeboden. 

  We erkennen dat, ongeacht de opleidingsachtergrond, individuele vaardigheden en de therapeutische relatie cruciaal zijn voor de effectiviteit van EMDR-behandelingen. Daarom is voortdurende professionele ontwikkeling essentieel om de zorgkwaliteit te waarborgen en te verbeteren. Dit stelt ons in staat de EMDR-opleiding zo breed mogelijk toegankelijk te maken voor zorgprofessionals, met redelijke vooropleidingscriteriaOns doel is om niet alleen de bestaande professionele standaarden te respecteren, maar ook om EMDR-praktijken uit te breiden en integratief toe te passen binnen andere therapeutische stromingen.

  We reiken uit en blijven we openstaan voor constructieve dialogen met onze vakgenoten vanuit EMDRIA gelieerde opleidingsinstituten. We zetten ons in voor samenwerking ter handhaving van de kwaliteitsnormen en zijn gericht op een productieve en "eerlijke" toegang en samenwerking. We streven naar gelijke kansen en toegangsmogelijkheden voor hulpverleners met een bachelor in de Humane wetenschappen en/of Psychologie en/of een Postgraduaat Psychotherapie, verbonden aan een hogeschool en/of universiteit. Dit alles doen we met het doel om zowel onze cliënten als ons vakgebied ten goede te komen.

 • Deze opleiding wordt georganiseerd in samenwerking met:

 • Directeur P&P Consult – NPC

  Philippe Vrancken

  Orthopedagoog

  Psychotherapeut

 • Senior training instructor en Supervisor EMDR

  Barbara Lerch

  Psychologe

  Sr. Instructor & Supervisor

 • Co-Docent & Supervisor EMDR

  Chrißt'll Scholiers

  Psychotraumatologe

  Psychotherapeute

 • Opleidingsassistente en coördinatrice

  Annelies Van Eyck

  EMDR Therapeute

  Psychotherapeute